Vol 4, No 2 (2014)

International Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological Research

Articles

Chief Editor,
PDF
76-76
B. Manjula, S. Devaraja, Y. H. Mahadeswaraswamy, K. S. Girish, K. Kemparaju,
PDF
77-83
Seindé E. Medoatinsa, Cokou P. Agbangnan Dossa, Pascal S. Atchade, Latifou Lagnika, Virginie Gbohaida, Fifa T. D. Bothon, Hyacinthe Ahissou, Dominique C. K. Sohounhloue,
PDF
84-88
T. Jeyalakshmi, A. Chenthilnathan, A. Vairamani,
PDF
89-94
Pankit R. Shah (Gala), Shraddha Phadke, Priyanka Borole,
PDF
95-99
Kusum Devi, Nimisha Jain,
PDF
100-104
N CH. Madhusudhan, P. Neeraja, Prathibha Devi,
PDF
105-108
Sakthivel Deivasigamani, Arunachalam Ganesan, Shaila G. Panpalia,
PDF
109-112
Nitin S. Jadhav, K.G. Lalitha,
PDF
113-115
T. Regupathi, K. Chitra, K. G. Lalitha,
PDF
116-119
Suralkar M. M., Sarda P. P.,
PDF
120-122
Jayasree Tirumalasetti, Anuradha Basavaraju, Harini ., Praveena .,
PDF
123-125
Adison Fernandes, R. V Keny, Seishin Fernandes,
PDF
126-132
Elessy Abraham, Anil V Chandewar, Nithin Kocher,
PDF
133-137
Divya K., Vivek H. K., Nagendra Prasad M. N., Priya B. S., Nanjunda Swamy S.,
PDF
138-143