Vol 2, No 1 (2012)

International Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological Research

Articles

Chief Editor,
PDF
1-1
Md. Hemayet Hossain, Md. Sariful Islam Howlader, Shubhra Kanti Dey, Arpona Hira, Arif Ahmed,
PDF
2-6
Kabra M. P., Desai N. V., Borate S. R., Rachhadiya R. M., Shete R. V., Shobhit Sharma,
PDF
7-10
Meenu Singh, Y. Pragzna, Dharma Dev Bommi,
PDF
11-15
Bandari Srinivasulu, P. Bhadra Dev, P. H. C. Murthy,
PDF
16-19
Diana Vivian Atigari, Rohit Gundamaraju, Sunanda Sabbithi, Krishna Chaitanya B., Ramesh C.,
PDF
20-25
Vipin Kumar Tiwari, S. K. Jain,
PDF
26-28
Kabra Mahaveer P., Rachhadiya Rakesh M., Desai Nilesh V., Shobhit Sharma,
PDF
29-31
Deepak Pokharkar, Varsha Jadhav, Rupesh Pingale, G. K. Dash,
PDF
32-34
Md. Hemayet Hossain, Ferdoushi Jahan, Md. Sariful Islam Howlader, Shubhra Kanti Dey, Arpona Hira, Arif Ahmed, Ram Proshad Sarkar,
PDF
35-39
CH Venkat Reddiah, P. Rama Devi, K. Mukkanti, P. Srinivasu,
PDF
40-45
Gawade B. V., Fegade S. A.,
PDF
46-49
Archana Gupta, P. S. Byadgi,
PDF
50-52
Kaur Diljyot,
PDF
53-59
Darshana P. Joshi, Nikunj K. Mehta, Jimish S. Shah, Viral H. Shah, Umesh M. Upadhyay,
PDF
60-65