Evaluation of an Ayurvedic Compound Formulation Laghusutasekhara Rasa

Om Prakash Rout , Rabinarayan Acharya , Rakshapal Gupta , Sagar Kumar Mishra , Rashmibala Sahoo


Download PDF