Doshagati-An Ancient Approach in the Management of Disease

Gurav Santosh Kishor , Sameeksha Sahni , V. Gopal Krishna , G. Lavanya , G. P. Ram Reddy